Strategisch Meerjarenplan VGC 2021-2025

11.12.2020

Naar aanleiding van de gewestverkiezingen in 2019 stelde de VGC-jeugdraad een memorandum op. De standpunten van dit memorandum hebben betrekking op uitdagingen voor en noden van Brusselse kinderen, jongeren en hun organisaties. Anderhalf jaar later maken we de balans op en bekijken we in welke mate deze standpunten aan bod komen in het strategisch meerjarenplan van de VGC 2021-2025. Het memorandum wordt als leidraad gebruikt voor dit advies.

Afstemming tussen beleidsdomeinen en samenwerking

De jeugdraad is positief over de samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen die een rode draad vormt doorheen het hele strategisch meerjarenplan. Deze keuze legt de focus op stedelijke uitdagingen en creëert kansen zodat de VGC over alle beleidsdomeinen heen kan werken aan antwoorden. Vanuit het oogpunt van kinderen en jongeren is dit ontzettend belangrijk, omdat zij tijdens het opgroeien door verschillende sectoren gevat worden. Op die manier ontstaat als het ware een jeugdtoets binnen de hele VGC, wat absoluut aan te moedigen is. De jeugdraad kijkt er dan ook naar uit om vaker advies te verlenen over de verschillende beleidsdomeinen heen.

De jeugdraad benadrukt dat samenwerking met het gewest, de andere gemeenschappen en de gemeenten van cruciaal belang is om afdoende antwoorden te kunnen bieden op stedelijke uitdagingen in Brussel. De jeugdraad wil bijzondere nadruk leggen op het belang van samenwerking met andere overheden wanneer het gaat over ingrepen in de publieke ruimte. Dit thema wordt later in het advies verder behandeld.

Centen voor jeugd

In de omgevingsanalyse lezen we dat Brussel een jonge stad is, met alsmaar meer kinderen en jongeren. Zij hebben onderwijs nodig, opvang, maar er moet minstens even hard ingezet worden op hun vrijetijdsbeleving.

De jeugdraad is erkentelijk dat de VGC de besparing van de Vlaamse overheid niet doorgerekend heeft aan haar partners en we begrijpen dat de financiële prognose nog moet ingebed worden in de meerjarenbegroting van de VGC die vanaf 2022 in werking zou treden. Tegelijk voelt ook het jeugdwerk dat het aantal kinderen en jongeren in de stad toeneemt. Onder andere in de lokale afdelingen van jeugdbewegingen en op erkende kadervorming merken we capaciteitsproblemen op. Daarom vragen we de komende jaren bijkomende investeringen in het jeugdwerk.

De jeugdraad herhaalt ook haar pleidooi voor bijkomende investeringen in Brusselse jeugd(werkorganisaties) en vraagt om bij de opmaak van nieuwe overeenkomsten een indexeringsmechanisme op te nemen.

Inspraak en participatie

Al bij de opmaak van het plan werd duidelijk dat inspraak en participatie een voorname plaats zouden krijgen. Dit via het traject Stadspiratie dat ondanks de corona-maatregelen toch succesvol afgerond werd. De jeugdraad erkent en waardeert de inspanningen die de VGC geleverd heeft. Toch blijft participatie een werk dat nooit af is. De jeugdraad vraagt deze inspanningen aan te houden bij de uitvoering van het plan en wordt graag betrokken als transversaal adviesorgaan voor alles wat kinderen en jongeren aanbelangt.

Ondernemerschap en ruimte voor experiment

De jeugdraad is tevreden dat er aandacht is voor de ondersteuning van experimenten in het meerjarenplan. Jongeren krijgen kansen via À Fonds en Circuit, organisaties kunnen via projectsubsidies nieuwe ideeën en projecten testen. Wel vragen we als jeugdraad ook voldoende aandacht te besteden aan de verduurzaming van succesvolle experimenten tot structurele werkingen.

Vrijetijdsaanbod voor iedereen

Het valt de jeugdraad op dat er een zeer ruime definitie van ‘de Brusselaar’ gehanteerd wordt. Het is een inclusieve, ruime benadering waar we ons als jeugdraad met plezier achter scharen.

De aandacht voor meertaligheid is een sterke keuze die meer mensen zal toeleiden naar het Nnetwerk. De jeugdraad merkt op dat het niet makkelijk is om middelen te vinden voor een tweetalige werking. We vragen meer kansen te creëren voor projecten die verschillende taalgemeenschappen met elkaar verbinden.

De jeugdraad vindt het positief dat er ingezet wordt op studenten als doelgroep. In onze stad leven en studeren duizenden studenten, die hier ook na hun studies vaak komen wonen en gebruik maken van het N-netwerk.

De jeugdraad is gewonnen voor het idee achter Paspartoe, maar heeft nog bedenkingen bij de uitrol van het systeem. We wensen dan ook betrokken te worden bij de gesprekken over de verdere uitrol om het potentieel van het systeem ook voor de jeugdsector ten volle te kunnen benutten. De jeugdraad vraagt om te bewaken dat Paspartoe geen stigmatiserende pas wordt en eveneens niet leidt tot de instrumentalisering van het jeugdwerk.

De jeugdraad vindt het positief dat er ingezet wordt op digitale vrijetijdsbeleving. Nieuwe, digitale werkvormen die recent ontwikkeld werden, maken zo kans op verduurzaming. We vragen om bij de ontwikkeling van deze projecten bijzondere aandacht te besteden aan kinderen en jongeren die weinig of niet digitaal geletterd zijn en/of waarbij de omgeving zich niet makkelijk leent tot digitale vrijetijdsbeleving.

Ruimte voor jeugd

De jeugdraad koos ‘ruimte’ als een van de voorname thema’s voor dit werkjaar. We zien in het meerjarenplan veel aandacht voor dit thema, zowel mentaal als fysiek.

De VGC heeft en ondersteunt een uitgebreid patrimonium. De jeugdraad vraagt om blijvend de kansen voor gedeeld ruimtegebruik te onderzoeken, zowel bij bestaande infrastructuur als bij nieuwe projecten. We denken aan het openstellen van speelplaatsen, schoolgebouwen, sportinfrastructuur en gemeenschapscentra voor (organisaties uit) de buurt.

De jeugdraad vraagt ook een expliciete jeugdtoets bij infrastructuurprojecten en, naast gedeelde ruimte, voldoende aandacht voor exclusieve ruimtes voor jeugdorganisaties. Op die manier kan de VGC er mee voor zorgen dat elke organisatie haar eigenheid en de geborgenheid naar kinderen en jongeren kan garanderen. Dit kan de nood aan fysieke ruimte voor het jeugdwerk mee helpen verlichten. De jeugdraad adviseert om jongeren zelf mee vorm te laten geven aan deze openbare ruimten om zo het eigenaarschap te verhogen.

De jeugdraad is reeds jaren vragende partij naar meer groene, avontuurlijke speelruimte in het volledige Brussels gewest. We betreuren dat het aangaan van samenwerkingen met het oog op het creëren en ontsluiten van groene speelruimte niet is opgenomen in het meerjarenplan.
Tot slot benadrukken we de nood aan plaatsen in de publieke ruimte waar jongeren zonder begeleiding, maar in alle veiligheid, kunnen afspreken om elkaar te ontmoeten. Plaatsen waar ze zich welkom voelen om te genieten van de vele mogelijkheden die deze prachtige stad hen kan bieden.

Brede Scholen en onderwijs

De VGC werkt aan de hervorming van Brede Scholen en maakt hiervan een prioriteit. De jeugdraad vindt Brede Scholen een straffe manier waarop de school verbinding kan maken met de buurt en kinderen en jongeren kan stimuleren om ook in de vrije tijd kennis te maken met het N-netwerk.
De jeugdraad betreurt dat de ontwikkeling van Brede School in het middelbaar niet aan bod komt in het plan. Ook jongeren hebben baat bij een brede leer- en leefomgeving.

Gelijke kansen en discriminatie

De jeugdraad vindt het positief dat gelijke kansen een prominente plaats krijgen in verschillende doelstellingen. Diversiteit wordt als een meerwaarde gezien en er wordt expliciet aandacht besteed aan positieve beeldvorming. Dit ervaart de jeugdraad als bijzonder positief.
Fysiek en mentaal welbevinden zijn enorm belangrijk. De jeugdraad vindt het positief dat dit thema aan bod komt doorheen het plan. Toch vragen we extra aandacht voor het welzijn van kinderen en jongeren, aangezien hun welzijn omwille van de corona-crisis nog meer onder druk staat.

Speelweefsel

De jeugdraad is tevreden dat dit thema een vertaling vindt in de doelstelling rond het ontwikkelen van een speelbeleid met speelimpulsen.

Besluit

Samenvattend stelt de jeugdraad een grote overlap vast tussen de standpunten die in haar memorandum werden opgenomen enerzijds en de doelstellingen en actieplannen in het strategisch meerjarenplan 2021-2025 van de VGC anderzijds. De sterke focus op gelijke kansen, kind- en jeugdvriendelijkheid, participatie en samenwerking binnen en buiten de VGC sluiten aan bij de noden en wensen van de Brusselse jeugd.
De jeugdraad is graag een bondgenoot van de VGC om het plan de komende jaren, samen met de andere adviesraden, mee uit te voeren en verder te concretiseren. De jeugdraad geeft daarom een positief advies op het strategisch meerjarenplan en de vertaalslag naar het decreet lokaal jeugdbeleid. 

Naomi Costrop
Voorzitter