Lokaal integratiebeleidsplan

07.06.2021

Presentatie door dienst Samenleven en Diversiteit: intro, situering beleidsplan, proces

Doel: bepalen van concrete speerpunten en acties die tegemoet komen aan eerder geformuleerde uitdagingen.

Vraag 1: wat zijn urgenties in Brussel als het gaat om jongeren met een migratieachtergrond?
• Input via padlet (bijlage 1)
• Uitwisseling:
Gelijke onderwijskansen zijn van groot belang. Deze zijn momenteel niet gelijk, bv. bij uitstappen, lunch, kledij of uniform. Alles moet mogelijk/betaalbaar zijn voor iedereen.

Het thema is erg breed, hier valt veel onder: onderwijs, taal, thuissituatie, ruimte, mentale gezondheid, kansen op de arbeidsmarkt, gendergelijkheid… De situatie van de jongere verschilt keer op keer, hun urgenties zijn persoonlijk. Het leven van de jongeren is ook niet opgedeeld in ‘beleidsdomeinen’. We moeten kijken naar de kruispunten.

Racisme, discriminatie en online haatspraak lijken zeker urgent. Deze thema’s hebben veel impact op de identiteit van jongeren.

Bij jeugdbewegingen is de leiding zich bewust van de drempels waartegen deze doelgroep stoot. Hoe je dit kan aanpakken is moeilijker. De wil om hiermee aan de slag te gaan is er wel. De VGC kan een rol spelen om deze wil mee aan te wakkeren, ondersteunen en verduurzamen. Aandachtspunt is de relatief snelle switch van leidingsploeg.

Vraag 2: hoe kunnen we vanuit de VGC de herkomstkloof dichten voor Brusselse jongeren met een migratieachtergrond?
• Input via padlet (bijlage 2)
• Uitwisseling:
Onderwijs: gelijkwaardigheidsprincipe (afbeelding). Iedereen moet dezelfde kansen krijgen. Scholen richten zich steeds meer op talenten en niet op resultaten, dit is een goede vooruitgang.

Beeldvorming van jongeren is ook een groot issue en een werk van lange adem.

Representatie: ook in de cultuursector moeten jongeren met een migratieachtergrond gerepresenteerd worden. Dit zal een positieve impact creëren. Deze jongeren kunnen ook positiever in het nieuws/de pers gebracht worden. De VGC en jeugdorganisaties kunnen hiertoe bijdragen. Belangrijk om in te zetten op ambassadeurschap: jongeren coachen om met de media te durven spreken en de mooie kant van het jeugdwerk, Brussel etc. te tonen. Kan bv. traject zijn via JES, Stamp Media (hoe breng je je ideeën over op de radio, bij journalisten, op papier…).

Organisaties moeten in eigen boezem kijken qua sterktes, zwaktes en drempels. In hoeverre wil je je werking in vraag stellen? Voor verandering moet je keuzes durven maken en experimenteren.

Extra input kan je steeds doorsturen naar samenleven.diversiteit@vgc.be