Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten

19.05.2020

Geachte collegevoorzitter,

Op 24 april 2019 werd een nieuw decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Een van de krachtlijnen van dit decreet is dat de regie en financiering van kinderopvang bij de lokale besturen gelegd wordt. In Brussel zal de VGC deze regierol opnemen.

Deze regierol wordt in de toekomst ondersteund binnen een Lokaal Overlegplatform Kinderopvang dat het lokaal bestuur adviseert in haar beleidsbeslissingen. Binnen zo’n platform is een belangrijke rol weggelegd voor lokale actoren. Het lokaal bestuur – de VGC – beslist op welke manier de lokale actoren vertegenwoordigd worden.

Het jeugdwerk, hoewel dat niet haar kernopdracht is, heeft ook een opvangfunctie in de vrije tijd: kinderen gaan na school naar het jeugdhuis, vertrekken op kamp met de jeugdbeweging, spelen op een speelplein...

We geloven sterk dat het slaan van bruggen tussen jeugdwerk, opvanginitiatieven en andere lokale actoren die een grote of kleine rol spelen in de opvang van kinderen een meerwaarde biedt voor de Brusselse jeugd.

We beseffen dat we er vroeg bij zijn: het decreet treedt pas in werking vanaf 2021 en de uitvoeringsbesluiten zijn nog niet rond. Net daarom sturen we deze brief nu, als uitgestoken hand om samen te bouwen aan de toekomst van onze Brusselse jeugd, over de grenzen van de beleidsdomeinen heen.

De VGC-jeugdraad vraagt dan ook:

  • Dat er in overleg met de jeugdraad wordt bekeken hoe het jeugdwerk kan bijdragen aan het Lokaal Overlegplatform Kinderopvang in Brussel.
  • Dat de VGC-jeugdraad betrokken wordt bij het traject dat afgelegd wordt binnen dit nieuwe decreet.
  • Dat er binnen het traject werk gemaakt wordt van een monitoring van de spreiding van het aantal ‘opvangplaatsen’ binnen en buiten de vakantieperiodes, over alle sectoren, overheden en andere initiatiefnemers heen.

U kan ons bereiken via jeugdraad@vgc.be of 0498/13.48.01.

Met vriendelijke groeten,

Naomi COSTROP
Voorzitter

cc: collegelid Pascal Smet